Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Forest Research and Training Centre

Babarmahal, Kathmandu, Nepal


Events

सार्वजनिक सूचना

Information Section

                                              प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०९।१९
यस विभागको आ.व. २०७४÷०७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार Aerial Photo  को Digitization गरी Archive तयार गर्ने कार्यका लागि बढीमा ६ महिनाका निमित्त तपशिल बमोजिमकाक् कर्मचारीहरु आवश्यक परेकोले यो सूचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धीत सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सूचना हेर्नको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्
 

Download