नेपाल सरकार

वन तथा भु-संरक्षण मन्त्रालय

वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभाग

बबरमहल, काठमाडौँ, नेपाल

कार्यक्रम

Apr 24

First Training of Implementing GLAD System for forest cover change mapping in Nepal

-

DFRS

Dec

LiDAR workshop for Nepal

-

DFRS Hall

Jun 13

Bhutanese foresters visit DFRS

10:30 - 12:00 Noon

DFRS Meeting Hall

Jan 08

DFRS Internal Seminar Series

12:00 AM - 13:00 PM

DFRS Meeting Hall

सार्वजनिक सूचना

Information Section

                                              प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७४।०९।१९
यस विभागको आ.व. २०७४÷०७५ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार Aerial Photo  को Digitization गरी Archive तयार गर्ने कार्यका लागि बढीमा ६ महिनाका निमित्त तपशिल बमोजिमकाक् कर्मचारीहरु आवश्यक परेकोले यो सूचना प्रकाशित मितिले ७ (सात) दिन भित्र निवेदन पेश गर्नुहुन सम्बन्धीत सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

सूचना हेर्नको लागी यहाँ क्लिक गर्नुहोस्