Government of Nepal

Ministry of Forests and Environment

Forest Research and Training Centre

Babarmahal, Kathmandu, Nepal

Citizen Charter

 

   निकायबाट प्रदान गरीने सेवा, सेवा प्राप्त गर्ने लाग्ने शुल्क र सेवा प्रदान गर्ने शाखा

प्रदान गरीने

प्राप्त गर्दा पु¥याउने प्रक्रिया  

सम्पर्क गनुपर्ने शाखा  

सेवा प्राप्त गर्दा लाग्ने दस्तुर   कार्य सम्पन्न गर्दा लाग्ने समय  

  जिम्मेवारी अधिकार

पुस्तकालय सेवा    सम्पर्क   

   पुस्तकालय   

   निःशुल्क  

    सोही दिन   

  सुरेश कुमार यादव

प्रकाशन सामाग्री      सम्पर्क÷निवेदन      सूचना शाखा        निःशुल्क      सोही दिन      किरण कुमार पोखरेल

वृक्षरोपण प्रकृयाबारे जानकारी   

 सम्पर्क÷निवेदन 

   वृक्षरोपण शाखा  

   निःशुल्क  

    १ हप्ता  

  केशवराज गौतम

प्राकृतिक वन व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकारी   

  सम्पर्क÷निवेदन  

प्राकृतिक वन शाखा   

 निःशुल्क  

    १ हप्ता   

  केशवराज गौतम

कृषि वन प्रविधि सम्बन्धी जानकारी  

    सम्पर्क÷निवेदन      कृषि वन शाखा  

    निःशुल्क  

    १ हप्ता  

 केशवराज गौतम

वृक्ष सुधार सम्बन्धी जानकारी   

  सम्पर्क÷निवेदन   

वृक्ष सुधार शाखा   

  निःशुल्क   

   १ हप्ता  

 केशवराज गौतम

वनको सामाजिक आर्थिक पक्षवारे जानकारी   

  सम्पर्क÷निवेदन  

आर्थिक सामाजिक शाखा   

   निःशुल्क   

    १ हप्ता   

  सावित्रि अर्याल

माटो सम्बन्धी चेक जाच   

  निवेदन   

    माटो शाखा   

     सशुल्क 

   ३ हप्ता  

  सरोजकुमार चौधरी

दूरसंवेदन प्रविधि सम्बन्धी जानकारी   

    सम्पर्क÷निवेदन   

  दुरसंवेदन शाखा  

 निःशुल्क  

   १ हप्ता  

 मिलन ढुंगाना 

वन स्रोत नक्सा सम्बन्धी जानकारी सेवा   

 सम्पर्क÷निवेदन   

 वन स्रोत नक्सा शाखा  

 निःशुल्क   

    १ हप्ता   

मिलन ढुंगाना 

हवाईचित्र सम्बन्धी सेवा

  निवेदन      

 

       सशुल्क  

    १ हप्ता  

मिलन ढुंगाना 

बन सदुपयोग सम्बन्धी जानकारी    

 सम्पर्क÷निवेदन   

 बन सदुपयोग शाखा  

  निःशुल्क  

    १ हप्ता  

  श्री मन्जु घिमिरे

बायोमेट्री सम्बन्धी जानकारी   
 

 सम्पर्क÷निवेदन  
 

   बायेमेट्री शाखा   
 

   निःशुल्क  
 

    १ हप्ता  
 

  ठाकुर सुवेदी
 

वन स्रोत सर्वेक्षण  सम्बन्धी जानकारी सेवा    सम्पर्क÷निवेदन  वन स्रोत  सर्वेक्षण शाखा निःशुल्क    १ हप्ता    राजेन्द्रकुमार वासुकला